Metodologia

La docència del màster s'imparteix en línia. La metodologia docent es basa  en les següents activitats:

 

  • Sessions online: les sessions, de dues hores de durada, tenen un caràcter eminentment participatiu, s'imparteixen a través d'un servei en línia que permet la interactivitat entre l’alumne i el docent. Les sessions s’enregistren íntegrament i són accessibles durant tot el període lectiu. Totes les pràctiques que s'hi realitzen estan conceptualment integrades, el que assegura la coordinació entre continguts. Les pràctiques tecnològiques es fan utilitzant el laboratori virtual del Màster, i corresponen aproximadament un 30% del Màster.

 

  • Treball autònom amb videomaterials: els alumnes disposen, per a la preparació de les classes, de materials pregravats i videotutorials. Tots els materials estan disponibles al campus virtual. Per a les pràctiques tecnològiques, els alumnes disposen del programari disponible a través del laboratori virtual, com també quan s'escaigui d'assistència per part dels professors per a la instal·lació i configuració en local.

 

  • Setmana presencial (workshop): en acabar la docència es fa una setmana presencial intensiva, amb l'objectiu de consolidar els conceptes principals i encarar la finalització del projecte.

 

  • Conferències: durant el curs acadèmic s’organitzen conferències d’experts sobre bones pràctiques, innovacions, o experiències. Les conferències s’obren també als exalumnes.

 

  • Tutories dirigides i tallers monogràfics: setmanalment els tutors fan una tutoria grupal en línia per a fer seguiment del projecte de curs. En qualsevol moment del període lectiu l’alumne pot demanar tutoria individual amb el seu tutor.

 

  • Comunitat d’aprenentatge: puntualment s’organitzen activitats d’aprenentatge col•laboratiu sobre la base d’un treball previ per part dels alumnes participants. Es tracta d’activitats dirigides pels professors del Màster, i estan obertes també als exalumnes i col•laboradors.

 

La docència s'imparteix en castellà. L'atenció a l'alumnat es realitza en la llengua que desitgi l'alumne.

Avaluació

Les activitats d'avaluació del Màster inclouen:

 

  • Projecte de curs: l’avaluació de Màster es basa en la realització d’un projecte tutoritzat sobre un cas real, aportat per l’alumne o facilitat per la Direcció del Màster. Es proporcionen directrius intensives per a la realització del projecte, i es disposa d’un tutor fix assignat i puntualment d’un consultor tecnològic.

 

  • Examen de mòdul: l’avaluació i certificació de cada mòdul s’obté a partir d’un examen final de mòdul, orientat a comprovar que s’han consolidat els coneixement, habilitats i competències bàsiques. Puntualment els mòduls poden incloure pràctiques opcionals o avaluables.

Recursos docents

 

Tots els materials docents estan disponibles al Campus virtual de la Universitat de Barcelona, una eina basada en Moodle i que combina la distribució de materials de suport a l'estudi amb la realització d'exercicis i activitats pràctiques.

 

 

El Màster disposa d'un Laboratori virtual per a la realització de les pràctiques i els exercicis. Durant el període de docència els alumnes tenen accés complet, a través del laboratori virtual, al següent programari: