Mòdul 1: GESTIÓ DOCUMENTAL A LES EMPRESES

Mòdul 1: GESTIÓ DOCUMENTAL A LES EMPRESES


Objectius:

Aprendre a identificar les necessitats i els riscos informacionals de les empreses i a definir-ne un marc de gestió que cobreixi el cicle de vida complet de la informació i la documentació, i a continuació a dissenyar els components i processos d'un sistema de gestió documental, per finalment implantar-lo mitjançant parametrització en tecnologia Enterprise Content Management (ECM).
 

Continguts:

La gestió de la informació a les organitzacions està adquirint cada cop més un caràcter global, que inclou la gestió integrada de documents, dades i processos, de forma normalitzada i amb el triple objectiu de racionalitzar costos, mitigar els riscos i afegir valor a la gestió, tot fent un ús efectiu dels recursos d'informació que permeti assolir els objectius de l'organització.

Aquest mòdul proporciona els coneixements necessaris per definir el marc en el qual es desenvolupa actualment la governança dels sistemes d’informació i documentació de les organitzacions (seguretat, compliance, eDiscovery, on premise vs. Cloud computing, etc.). I tenint present que el nucli d’un sistema de governança de la informació és una adequada gestió dels documents i les dades, en qualsevol suport i format, al llarg del seu cicle de vida, aquest mòdul habilita l’alumne, de forma absolutament pràctica, per a que sigui capaç de dissenyar i implantar un sistema complet i normalitzat de gestió documental, utilitzant els principals referents metodològics (ISO 15489/30300/16175, GARP, etc.) i tecnològics (ECM/ERM, CMIS, etc.). 

Els continguts del mòdul són els següents:

 • Conceptes bàsics de gestió documental
 • Tipus d’informació i els seus entorns de gestió
 • Dret a la informació: accessibilitat i seguretat
 • Auditoria de la informació i avaluació de riscos i necessitats
 • Models i referents metodològics per a la gestió documental
 • Disseny d’un sistema de gestió documental: fases i desenvolupament
 • Arquitectura de sistemes per a la gestió de la informació
 • Dimensionament d’infraestructura i models de prestació
 • Implementació en tecnologies de gestió documental (ECM): fases i desenvolupament
 • Tecnologies de captura: digitalització, email capture i formularis electrònics
 • Sistemes de seguretat i autentificació documental
 • Gestió automatitzada de dipòsits físics
 • Continuïtat digital i conservació a llarg termini

Crèdits:

20 crèdits.
 

Avaluació:

Disseny complet d’un sistema de gestió documental  i implantació del sistema dissenyat en tecnologia ECM.
 

Certificació:

Expert (Títol Universitat Barcelona)